W okresie od 2018-06-01 do 2018-11-30 stowarzyszenie KSS PATRON realizuje zadanie publiczne pt. „ Młodzi niepodlegli”

W ramach zadania dwudziestoosobowa grupa młodzieży odbywa szkolenia z zakresu strzelectwa sportowego. Równolegle z trwającymi spotkaniami szkoleniowymi staramy się zwiększyć świadomość obywatelską uczestników poprzez organizowanie wyjazdów edukacyjnych szlakiem niepodległości, w miejsca upamiętniające walki narodowowyzwoleńcze.

Zaplecze logistyczne na potrzeby realizacji projektu udostępniła dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 w Puławach.
Oferta jest realizowana z młodzieżą z powiatu puławskiego, w wieku 15-18 lat, chłopcami
i dziewczętami, wykazującymi zainteresowanie uprawianiem sportu, historią, ceniącymi sportowe współzawodnictwo, cechującymi się wysokim poziomem samodyscypliny, chętnymi do pozyskania nowych umiejętności.

Głównym celem zadania jest wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych poprzez wyszkolenie 20-to osobowej grupy młodzieży z powiatu puławskiego, zainteresowanej rozwojem fizycznym i gotowej na kształtowanie swojej osobowości
i obywatelskiej postawy, w przeciągu 5 miesięcy w zakresie elementarnych podstaw musztry
i posługiwania się bronią sportową i wyłonienie spośród nich kilkuosobowej ekipy reprezentującej organizację macierzystą na zawodach sportowych różnej rangi oraz ukształtowanie w adresatach zadania właściwej postawy obywatelskiej. Wpisanie sekcji młodzieżowej na stałe w struktury Stowarzyszenia KSS PATRON.

Uwieńczeniem całości zadania będzie uroczystość wcielenia powstałej sekcji w struktury organizacji połączona z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbędzie się w dniu 20 października br w siedzibie Zespołu Szkół nr 3 w Puławach.

W 83,81 % zadanie jest sfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

„M?odzi niepodlegli”„M?odzi niepodlegli”

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH FIO 2018

KSS PATRON otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego do oferty numer 534 złożonej w 2018 roku na podstawie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – KONKURS FIO 2018 I.1 NARODOWY INSTYT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
I.2 NUMER I NAZWA PRIORYTETU 2. Aktywne społeczeństwo

NUMER I NAZWA KIERUNKU DZIAŁANIA 5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej

SFERA POŻYTKU PUBLICZNEGO
18)działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

I.3 TYTUL ZADANIA Młodzi niepodlegli

Oferta składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zadanie polega na utworzeniu 20 osobowej sekcji młodzieżowej KSS PATRON oraz wyszkoleniu młodzików w zakresie strzelectwa sportowego. Równolegle z trwającymi spotkaniami szkoleniowymi przewidziane są dwa wyjazdy edukacyjne szlakiem niepodległości w miejsca upamiętniające walki narodowowyzwoleńcze. Uwieńczeniem całości będzie uroczystość wcielenia powstałej sekcji młodzieżowej w struktury KSS PATRON połączona z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, przewidziana na dzień 20 października br., na którą już teraz serdecznie zapraszamy. Zadanie realizowane jest w okręgu puławskim KSS PATRON.