Ogólnopolskie Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe ,,Cel- Chmiel 2018” – 25.08.2018 Borowica

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w regulaminie zawodów. Sprawy organizacyjne – Artur Boruczenko 792 909 409, zgłoszenie startów: borucz@poczta.onet.pl

REGULAMIN

Ogólnopolskich Chmielakowych Zawodów Czarnoprochowych ,,Cel- Chmiel 2018”

I. ORGANIZATOR:

Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie PATRON w Krasnymstawie

II. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:

25.08.2018 r. Strzelnica KSS Patron w Borowicy koło Krasnegostawu
Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00 (rejestracja uczestników w dniu zawodów od godz. 8:30)
Zmiany startowe co 45 min.

III. CEL ZAWODÓW:

– Popularyzacja sportu strzeleckiego.- Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik. – Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych.
– Integracja środowiska strzelców czarnoprochowych.

IV. UCZESTNICTWO:

Członkowie klubów strzeleckich, Bractw Kurkowych, osoby niezrzeszone posiadające własną broń czarnoprochową bez obowiązku posiadania legitymacji, licencji itp.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz regulaminu zawodów.
Opłata startowa:
pierwsze 2 konkurencje po 30 zł, każda kolejna 20 zł, rzutki 30 zł.
W ramach opłaty organizator zapewnia napoje chłodzące, herbatę, kawę, przekąski, gorący posiłek.
Opłata za poczęstunek dla osób towarzyszących – 30 zł.
Organizator przewiduje możliwość noclegu w namiocie wojskowym na terenie strzelnicy (do dyspozycji namiot oraz materace).

V. OSOBA DO KONTAKTÓW, EMAIL, TELEFON:

Sprawy organizacyjne – Artur Boruczenko 792 909 409
Zgłoszenia startów: borucz@poczta.onet.pl

W zgłoszeniu proszę podać:

Nazwisko, Imię
Przynależność do Klubu strzeleckiego/Organizacji
Konkurencje
Preferowane godz. startów

VI. KLASYFIKACJA:
indywidualna

NAGRODY: miejsca 1- 3 medale,
miejsca 1-6 dyplomy,
miejsca pierwsze – puchary i nagrody rzeczowe.

VII. ROZGRYWANE KONKURENCJE:

KARABINY I MUSZKIETY
1. Vetterli (karabin kapiszonowy 50 m) – broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy, – przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, – tarcza ISSF 20/50, – postawa stojąc, odległość 50 metrów.

2. Pennsylvania (karabin skałkowy 50m)
– broń: dowolny karabin skałkowy, lufa gładka lub gwintowana,
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
– amunicja : okrągła kula ,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

3. Lamarmora (kapiszonowy karabin wojskowy 50m) – broń: kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm,
– przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje),
– amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu,
– tarcza ISSF 20/50,- postawa stojąc, odległość 50 metrów.

4. Miquelet (skałkowy karabin wojskowy 50m)
– broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy,
– przyrządy celownicze – typ oryginalny, wojskowy bez szczerbiny,
– tarcza: francuska tarcza wojskowa na 200 metrów,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

Ubiór strzelca: dopuszczone jest używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów strzeleckich, niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami, lub innych spodni powodujących polepszenie statyki strzelca, jednakże w przypadku identycznych wyników zwycięża strzelec w stroju historycznym. Użycie pasa nośnego broni jest dozwolone we wszystkich konkurencjach karabinowych. Pas musi być oryginalny lub być reprodukcją oryginału z danej epoki. Pasy współczesne regulowane włącznie z pasami jednopunktowymi nie są dopuszczone.
Do konkurencji Lamarmora i Miquelet dozwolone są tylko pasy typu wojskowego. Mocowanie pasów do broni musi być zgodne z regulaminem MLAIC.

PISTOLETY I REWOLWERY
5. Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m) – broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, o dowolnym kalibrze, gwintowany, – przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką, – amunicja : okrągła kula,- tarcza ISSF 20/50, – postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

6. Mariette (rewolwer 25m) – broń – dowolny rewolwer kapiszonowy, – przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału, – tarcza ISSF 20/50, – postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

RZUTKI
7. Rzutki
Broń gładkolufowa, śrutowa, kapiszonowa lub skałkowa, każdego kalibru.
Konkurencja zostanie rozegrana po zakończeniu konkurencji kulowych (uwarunkowania techniczne strzelnicy).

PRZEPISY DODATKOWE – OGÓLNE

Konkurencja odbędzie się jeśli zgłosi się do niej minimum 4 uczestników.
Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa.
Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji, zabronione jest przebywanie na stanowiskach strzeleckich innych osób poza zawodnikiem.
Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
Niedopuszczalne jest kilkukrotne powtarzanie przez zawodnika tej samej konkurencji czy to z tej samej broni czy innej.
W zawodach mogą brać udział sędziowie, jednakże nie mogą sędziować konkurencji w której biorą udział, a oceny wyników przez nich osiągniętych dokonuje inny sędzia.
Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja).
W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy MLAIC lub ISFF gdy przepisy MLAIC w danej kwestii milczą.
PRZEPISY DODATKOWE – STRZELANIA TARCZOWE
Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
Komendy:
a) początek konkurencji: „START” ,
b) przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania ,
c) koniec konkurencji: „STOP” .
Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów, w czasie 30 minut, z czego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest jako rezultat konkurencji.
Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji.
Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na rozegranie konkurencji.
„Biały strzał” – strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu.
Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób.
Jeżeli do tarcz oddano więcej niż 13 strzałów, przy sumowaniu wyniku odliczona zostanie przestrzelina o najwyższej wartości.
Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.
Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny tej samej wartości i w tej samej odległości od środka tarczy – sprawdza się kolejne odrzucane od sumy wyniku trzy przestrzeliny.

PRZEPISY DODATKOWE – STRZELANIE DO RZUTKÓW

Tylko jeden strzał może być oddany w kierunku każdego rzutka.
Dubeltówki mogą być użyte w trakcie zawodów, ale pod warunkiem że tylko jedna lufa jest naładowana.
Bez konsekwencji karnych mogą być dopuszczone niewypały: jeden niewypał w ciągu rundy w przypadku broni kapiszonowej, jeden niewypał w przypadku remisu ( runda dodatkowa) . W przypadku każdego powyższego niewypału, zostaje wystrzelony dodatkowy rzutek na tym samym stanowisku.
Jeśli powodem niewypału jest mechaniczne uszkodzenie( broń zawodzi), jednak uszkodzenie nie jest związane z działaniem zamka (np. wada kapiszona) to strzelec otrzymuje dodatkowy rzutek do zestrzelenia.

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu.
Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po zgodzie sędziego stanowiskowego w czasie przygotowawczym.
Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu, obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami .
Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką.
W czasie ładowanie broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką.
Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.
Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami.
Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje rozładowanie broni zawodnika.
W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.