Regulamin strzelnicy

REGULAMIN
BEZPIECZEŃSTA I UŻYTKOWANIA STRZELNICY

Opis ogólny strzelnicy.
1. Strzelnica usytuowana jest w miejscowości Borowica gm. Łopiennik Górny , na działce nr: 2956
2. Strzelnica jest obiektem sportowym otwartym, przeznaczonym do prowadzenia szkoleń, treningów, zawodów i rekreacji. Może być udostępniona osobom posiadającym własną broń, jak też dysponującym bronią na podstawie innych przepisów.
3. Dozwolone jest strzelanie z broni: pneumatycznej, kulowej palnej bocznego i centralnego zapłonu, broni gładko lufowej  oraz broni czarnoprochowej. Liczba krytych stanowisk – 8. Maksymalna odległość, z której można prowadzić strzelanie to 50m dla wszystkich wymienionych rodzajów broni.
4. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
Regulamin strzelnicy.
Przepisy bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią.
Decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.
Plan strzelnicy.
Wykaz numerów alarmowych.

Zadania strzelnicy
1. Pielęgnacja tradycji strzelectwa sportowego.
2. Nauka strzelania.
3. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
4. Podnoszenie kultury strzeleckiej, oraz współzawodnictwa sportowego   (zawody, treningi).
5. Sprawdzanie i testowanie broni.

Ze strzelnicy mogą korzystać
1. Osoby posiadające własną broń z ważnym pozwoleniem.
2. Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód tożsamości.
3. Osoby niepełnoletnie w obecności instruktora, trenera, rodziców lub opiekunów lub za ich pisemną zgodą.
4. Funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej, Ochrony, Straży Granicznej  i innych służb mundurowych, z broni służbowej bądź obiektowej, po okazaniu ważnej legitymacji.
5. Zorganizowane grupy strzelających z własnym „prowadzącym strzelanie” pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających. Lista ta winna zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r.  rozdz. 1, p.1.3. (Dz. U. Nr 18 , poz. 234).
6. Wszystkie osoby korzystające indywidualnie ze strzelnicy powinny mieć pisemną zgodę właściciela, bądź zarządcy obiektu.

Dyscyplina i bezpieczeństwo na strzelnicy
1. Bezpieczeństwo strzelających, obsługi strzelnicy i publiczności wymaga zachowania szczególnej ostrożności podczas przenoszenia broni palnej, obchodzenia się z nią, jak również poruszania się po strzelnicy. Ważna jest przede wszystkim dyscyplina osobista. Obowiązkiem personelu jest zapewnienie bezpieczeństwa, a obowiązkiem strzelających i oczekujących jest współdziałanie w tym zakresie.
2. Broń na strzelnicy może być przenoszona tylko w stanie nie załadowanym      i nie nabitym.
3. Broń przed użytkowaniem na strzelnicy  powinna znajdować się                w futerale, kaburze, pokrowcu lub kasecie.
4.  Poza stanowiskami strzeleckimi na terenie strzelnicy broń długą przenosi się  z lufą skierowaną do góry, z wylotem lufy ponad głową, z otwartymi zamkami. Broń łamana musi mieć lufy otwarte i skierowane w dół
5. Broń krótką przenosi się poza stanowiskami strzeleckimi tylko                   w pudełkach, kaburach lub innych pojemnikach.
6.  Każda broń używana na strzelnicy musi być sprawna technicznie.
7. Zabrania się dotykania lub używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika.
8. Osobom oczekującym na strzelanie lub widzom zabrania się wchodzenie na  stanowiska strzeleckie i prowadzenia głośnych rozmów.
9. Wszystkie osoby znajdujące się na strzelnicy są obowiązane do bezwzględnego wykonywania poleceń osób funkcyjnych.                        Na stanowiskach strzeleckich czynności wykonuje się wyłącznie na komendy osoby prowadzącej strzelanie.
10. Wszystkie osoby, przebywające na strzelnicy zobowiązuje się do natychmiastowego zgłoszenia powstałych zagrożeń osobom funkcyjnym.
11. Każdy, kto stwierdzi , że dalsze strzelanie prowadzi do zagrożenia życia lub zdrowia jest zobowiązany do przerwania strzelania głośną komendą STOP, PRZERWIJ STRZELANIE oraz zgłosić przyczynę swojej decyzji osobie funkcyjnej na strzelnicy. Wznowienie czynności strzeleckich następuje na komendę prowadzącego strzelanie.

Bezpieczeństwo na stanowiskach strzeleckich
1. Wszelkie czynności związane z obsługą broni dokonuje się wyłącznie na wyznaczonych do tego celu stanowiskach.
2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening.
3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych, obowiązany jest do przestrzegania przepisów postaw strzeleckich.
4. Broń może być załadowywana tylko na stanowisku ogniowym i po komendzie prowadzącego strzelanie: ŁADUJ lub START. Broń można ładować wyłącznie po skierowaniu wylotu lufy w kierunku kulochwytu.
5. Załadowanej i nabitej broni nie można wypuszczać z ręki, jak również          w takim stanie odkładać lub przekazywać innej osobie.
6. Składanie się do strzału i celowanie, dozwolone jest tylko na stanowisku ogniowym.
7. Strzelanie „na sucho” poza stanowiskiem strzeleckim jest zabronione.
8. W czasie strzelania obowiązujące są komendy prowadzącego strzelanie:
a) ŁADUJ – można ładować magazynki broni wielostrzałowej,
b) START – można rozpocząć strzelanie,
c) STOP – należy bezwzględnie i natychmiast przerwać strzelanie,
d) ROZŁADUJ – należy bezwzględnie i natychmiast rozładować broń.
Po komendzie STOP i ROZŁADUJ, strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie i rozładować broń. Strzelanie może być wznowione po odpowiedniej komendzie prowadzącego strzelanie. W trakcie szkolenia         i treningu zorganizowanych grup (policja, wojsko, służby ochrony, uczniowie na zajęciach) można stosować inne zestawy komend – specyficzne dla danej grupy.
9. W czasie strzelania zabronione jest wchodzenie osób postronnych na teren stanowisk strzeleckich. Przebywać tam mogą jedynie osoby strzelające (na wyznaczonych stanowiskach) i prowadzące strzelanie.
10. Zabrania się wychodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
11. Opuszczanie stanowiska z bronią lub bez niej dozwolone jest tylko za zgodą prowadzącego strzelanie. Przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, obowiązkiem strzelającego jest upewnić się, że jego broń jest rozładowana. Powrót strzelca na stanowisko musi być zgłoszony prowadzącemu strzelanie.
12. Po zakończeniu strzelania broń należy rozładować, przedstawić do kontroli  prowadzącemu strzelanie oraz zabezpieczyć.
13. Niesprawność broni i amunicji należy zgłaszać natychmiast prowadzącemu strzelanie, głosem i poprzez podniesienie wolnej ręki, druga ręka cały czas trzyma broń skierowaną w kierunku kulochwytu. Strzelającym zabrania się samodzielnego usuwania usterek, które wynikły w czasie strzelania.
14. Na stanowiskach, strzelającym zabrania się prowadzenia rozmów między sobą lub z osobami na widowni, używania urządzeń wytwarzających dźwięk (radia, odtwarzacze, itp.) oraz telefonów przenośnych.

Obowiązki korzystającego ze strzelnicy
1. Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Strzelnicy oraz Przepisów Bezpieczeństwa.
2. Dokonać czytelnego wpisu wymaganych danych do Książki rejestru pobytu na strzelnicy.
3. Bezwzględnie stosować się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
4. Tak kierować ogniem broni aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy i do uszkodzeń urządzeń
5. Należy używać środków ochrony słuchu i wzroku. Ich posiadanie należy do obowiązków strzelającego.
6. Bezwzględnie zdać niewykorzystaną amunicję – w przypadku strzelania    z broni obiektowej.

Obowiązki prowadzącego strzelanie
1. Wyznacza korzystającemu ze strzelnicy stanowisko strzeleckie.
2. Osobom towarzyszącym wyznacza miejsce bezpiecznego pobytu.
3. Przeprowadza instruktaż stanowiskowy bezpiecznego posługiwania się bronią, oraz instruktaż strzelecki.
4. Nadzoruje przebieg strzelania.
5. Odpłatnie przeprowadza naukę strzelania i trening strzelecki.
6. Dokonuje przeglądu broni.
7. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy, oraz osób towarzyszących.
8. Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy.
Postanowienia ogólne
1. Niezależnie od powyższych ustaleń obowiązują również inne przepisy urzędowe.
2. Na zawodach obowiązuję dodatkowo odpowiednie regulaminy.
3. Za spowodowanie nieszczęśliwego wypadku odpowiedzialność ponosi strzelający.
4. Strzelający ponosi odpowiedzialność za każdą wyrządzoną szkodę na strzelnicy i zobowiązany jest do pokrycia strat.
5. Nie wolno stosować pocisków z rdzeniami stalowymi.
6. Osobom, których zachowanie wskazuje na użycie alkoholu lub innych podobnie działających środków zabrania się przebywanie na strzelnicy oraz udostępniania wykonywania strzelania
7. Przypomina się strzelającym, że na Strzelnicy obowiązują wszystkie przepisy USTAWY z dnia 21 maja 1999r. O BRONI I AMUNICJI (Dz. U. Nr 53, poz.  549), oraz aktualne rozporządzenia i akty wykonawcze do Niej wydane.
8.Załącznikami do niniejszego regulaminu są rozszerzone zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią i zachowania się na strzelnicy.

Telefony alarmowe
1. Telefon alarmowy – 112,
2. Pogotowie ratunkowe – 999,
3. Policja – 997,
4. Straż pożarna – 998,
5. Pogotowie energetyczne – 991,
6. Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994,

Regulamin został opracowany na podstawie wzorcowego regulaminu funkcjonowania strzelnic.

OPRACOWAŁ
Marek Ilczuk
Prezes KSS PATRON

Leave a Reply