Przepisy bezpieczeństwa

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA W STRZELECTWIE SPORTOWYM – OBOWIĄZUJĄCE NA STRZELNICY

1. Każdą bronią należy zawsze posługiwać się z najwyższą ostrożnością i traktować ją jak załadowaną.
2. Nigdy nie kieruj wylotu lufy karabinu lub pistoletu w kierunku ludzi.
3. Każdorazowo po pobraniu broni do ręki, sprawdź czy jest rozładowana (najpierw skieruj ją w bezpieczne miejsce, odłącz magazynek, następnie sprawdź komorę nabojową)
4. W czasie odpoczynków i innych przerw w strzelaniu nigdy nie odkładaj broni załadowanej.
5. Na strzelnicy broń przenoś zawsze rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcu lub kasecie przeznaczonej do przenoszenia broni.
6. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
7. Poza strzelnicą lub magazynem, broń przenoś w sposób wykluczający jej samoczynne zadziałanie.
8. Nigdy nie pozostawiaj broni bez dozoru.
9. Broń ładuj wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii ognia, lufą skierowaną w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie prowadzącego ŁADUJ lub START.
10. Przy ładowaniu broni nie korzystaj z pomocy innych osób.
11. W czasie ładowania i strzelania wylot lufy musi znajdować się przed linią ognia  (patrząc od linii tarcz), przestrzegając jednocześnie przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
12. Po komendzie S T O P wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.
13. W przypadku gdy kontynuowanie strzelania będzie zagrażało życiu ludzi, komendę STOP powinien wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo.
14. Komenda rozładuj, nakazuje natychmiast rozładować broń i z widoczną, pustą komorą nabojową umieścić na stanowisku strzeleckim.
15. Nigdy nie strzelaj z broni niesprawnej i nie zapewniającej bezpieczeństwa.
16. Zabronione jest dotykanie cudzej broni bez zezwolenia użytkownika lub właściciela.
17. W czasie trwania strzelania zabronione jest wychodzenie przed linię ognia.
18. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być rozładowana i odpowiednio do jej typu zabezpieczona.
19. Zanim opuścisz stanowisko, upewnij się, czy w komorze nabojowej i magazynku nie pozostał nabój, następnie przedstaw rozładowaną broń do kontroli prowadzącemu strzelanie i odpowiednio ją zabezpiecz.
20. Składanie się, celowanie i strzelanie „ na sucho ” dozwolone jest na stanowisku strzeleckim lub tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
21. Na strzelnicy nie można celować i strzelać do ludzi, ptaków i zwierząt jak również do przedmiotów znajdujących się poza kulochwytem.
22. Naprawy, regulacje i czyszczenie broni pociągające za sobą konieczność rozkładania jej, należy dokonywać w miejscach do tego wyznaczonych.
23. Wszyscy strzelcy i inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie linii ognia powinny używać wkładek, nauszników lub innych urządzeń służących ochronie słuchu.
24. Zabronione jest używanie przez strzelców w czasie strzelania, ochraniaczy słuchu podłączonych do jakichkolwiek urządzeń odbiorczych.
25. Na strzelnicy, posiadacze telefonów komórkowych powinni w swoich aparatach wyłączyć sygnały dźwiękowe.
26. Podczas strzelania wszyscy strzelcy powinni używać bezodpryskowych okularów strzeleckich lub innych podobnych środków ochronnych.
27. Na strzelnicy zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie osób będących pod ich wpływem.
28. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
29. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.

Leave a Reply