Statut stowarzyszenia

KRASNOSTAWSKIE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE PATRON®

STATUT

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Na podstawie przepisów „Prawo o stowarzyszeniach”  (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855  z późniejszymi zmianami.) z inicjatywy wymienionych w załączniku do niniejszego Statutu członków – założycieli powołuje się dobrowolne, samorządne  i trwałe zrzeszenie osób prawnych i fizycznych o celach niezarobkowych pn. KRASNOSTAWSKIE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE PATRON® zwane dalej mianem „Stowarzyszenie”.

§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz.855 z późniejszymi zmianami), prawa powszechnego oraz niniejszego Statutu, z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto KRASNYSTAW.
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, dla właściwego realizowania swych celów, Stowarzyszenie, z zastrzeżeniem obowiązujących     w tym zakresie przepisów oraz umów międzynarodowych może prowadzić działalność poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji               o podobnym celu działania.
4. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona

§ 4.
1. Stowarzyszenie może mieć swoje odznaki organizacyjne, godło, flagę, i pieczęcie w tym:
1) Pieczęć firmową z nazwą, adresem, identyfikatorem,
2) Pieczęć okrągłą z nazwą stowarzyszenia w otoku i godłem wewnątrz, według wzorów przyjętych przez członków stowarzyszenia na rzecz prawa powszechnego.

§ 5.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i zasady ich realizacji

§ 6.
Cel Stowarzyszenia:
1.Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, polegająca na wszelkich formach aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
2. Rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu w szczególności z dziedziny strzelectwa.
3. Prowadzenie szkoleń i treningów w zakresie strzelectwa sportowego, historycznego, dynamicznego.
4. Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego członków Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie, promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim
6. Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości, dziejów Wojska Polskiego, zrywów narodowowyzwoleńczych oraz obronności Państwa Polskiego.
7. Reprezentowanie lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji formacji wojskowych, na sympozjach, konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej.
8. Czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy o historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Wojska Polskiego.
9. Organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych prawem rodzajów broni.
10. Działalność rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie kultury fizycznej i sportu.
11.Działalność oświatowo-wychowawcza oraz organizowanie wypoczynku dzieci                     i młodzieży.
12. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania Stowarzyszenia.
13. Rozwijanie i kontynuowanie przez członków Stowarzyszenia uzdolnień artystycznych, literackich oraz wszelkich zainteresowań kulturą i sztuką.
14. Podejmowanie działań we współpracy z władzami samorządowymi w celu zapobiegania przestępczości i patologiom społecznym wśród młodzieży.
15. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego
16. Rozwijanie dobroczynności wśród członków Stowarzyszenia
17. Rozwijanie współpracy z organizacjami i środowiskami osób niepełnosprawnych w celu integracji z pełnosprawnymi.
18. Integrację środowiska sportowego.
19. Opiekę nad zabytkami architektury militarnej, posiadającymi wartość historyczną lub naukową.
20. Promocję i wspieranie działań przyczyniających się do popularyzowania kultury fizycznej sportów towarzyszących dziedzinie strzelectwa sportowego, takich jak: spływy kajakowe,  spadochroniarstwo, paralotniarstwo, bungee, nurkowanie, windsurfing, quady, paintball, bilard, modelarstwo oraz szkoły przetrwania.

§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez:
1.Popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania, przede wszystkim przez młodzież różnych dyscyplin sportowych, w tym: sportów obronnych, sportów walki, strzelectwa kulowego, śrutowego i pneumatycznego, żeglarstwa śródlądowego i morskiego, sportów motorowodnych, płetwonurkowania oraz sportów politechnicznych; modelarstwo kołowe, pływające i lotnicze, a także różnych odmian sportów łączności.
2. Organizowanie spotkań kolekcjonerów broni i militariów, pokazów i wymianę doświadczeń pomiędzy kolekcjonerami.
3.Stwarzanie członkom Stowarzyszenia odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie im:
1) bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa,
2) opieki trenerskiej,
3) właściwych obiektów (budowa i prowadzenie strzelnic ), urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych,
4) opieki prawnej i doradztwa we wszystkich sprawach związanych z ubieganiem się i posiadaniem pozwoleń na broń oraz kolekcjonowaniem broni.
4. Uprawianie i propagowanie rekreacji ruchowej i sportów strzeleckich; prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków Stowarzyszenia i innych osób.
5. Tworzenie współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym, obronnym, praktycznym, historycznym i innym, organizowanie zawodów, treningów oraz innych imprez strzeleckich.
6. Organizowanie szkoleń, kursów, instruktaży z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią i znajomości przepisów dla osób ubiegających się o zdobycie lub podwyższenie uprawnień lub stopni trenerskich, instruktorskich lub zawodniczych w sportach obronnych, politechnicznych i wodnych wymienionych w par. 7 pkt 1.
7. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, rozwijanie wszelkich metod i form oddziaływań profilaktycznych szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży.
8. Organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych.
9. Wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, podręczników i skryptów o charakterze instruktażowym i szkoleniowym oraz materiałów popularyzujących cele i zadania Stowarzyszenia.
10.Organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych.
11. Organizowanie kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony.
12. Organizowanie imprez integracyjnych dla członków Stowarzyszenia oraz członków innych związków, klubów i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze, a także osób uprawiających strzelectwo w formie niezorganizowanej oraz zajmujących się kolekcjonowaniem broni i militariów.
13. Organizacja szkoleń i seminariów dla instruktorów i działaczy społecznych.
14. Kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i oręża polskiego oraz sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.
15. Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających militarne wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość patriotyczną oraz narodową.
16. Współdziałanie w zakresie ochrony zabytków militarnych, obronności Państwa Polskiego, pielęgnowania patriotyzmu oraz miejsc pamięci narodowej z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi i poza rządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
17. Pozyskiwanie i zarządzanie obiektami i urządzeniami posiadającymi historyczną wartość militarną, dbałość o ich należyty stan techniczny i wizualny.
18. Prowadzenie działalności muzealniczej i kolekcjonerskiej w zakresie ruchomych                i nieruchomych zabytków militarnych, a w szczególności sprawowanie opieki nad tymi zabytkami, zabezpieczanie i utrwalanie ich substancji, inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości historycznych i estetycznych, uzupełnianie lub odtwarzanie ich części, zahamowanie procesów destrukcji oraz dokumentowanie tych działań.
19. Organizowanie i wspieranie sesji treningowych, rozgrywek oraz zawodów w zakresie popularyzowanych sportów ekstremalnych o randze regionalnej, krajowej                                i międzynarodowej.
20. Współdziałanie z Obroną Cywilnej w realizacji zadań statutowych
21. Popularyzowanie wiedzy ekologicznej i współuczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego.
22.Wykonywanie zadań zleconych przez organy władzy i administracji państwowej oraz samorządowej w ramach dziedzin wymienionych w par. 7 pkt. 1.
23. Świadczenie usług na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinach obustronnie uzgodnionych.
24. Współdziałanie z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej z resortami  obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji i kultury fizycznej                z kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz z organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do działania Stowarzyszenia.
25. Podejmowanie innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych oraz rozwojowi Stowarzyszenia.

§ 8.
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy Członków, może jednak w ramach utworzonego Biura Stowarzyszenia zatrudnić pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może zatrudniać za wynagrodzeniem Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zakres obowiązków pracowniczych członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może pokrywać się z zakresem jego obowiązków statutowych.

§ 9.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa zgodnie z PKD:
–     naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11 Z)
–     sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61 Z)
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20 Z)
wydawanie książek (PKD 58.11 Z)
wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14 Z)
pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19 Z)
pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99 Z)
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51 Z)
pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52 Z)
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59 B)
działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60 Z)
działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01 Z)
artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03 Z)
działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04 Z)
działalność bibliotek (PKD 91.01 A)
działalność muzeów (PKD 91.02 Z)
działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03 Z)
usługi związanie z działalnością obiektów sportowych (PKD 93.11.10)
działalność klubów sportowych (PKD 93.12 Z)
działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13 Z)
pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19 Z)
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29 Z)
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99 Z)
działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04 Z)
pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09 Z)
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych         i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy Członków Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 10.
Członkostwo w Stowarzyszeniu może mieć status:
1. Członka Zwyczajnego;
2. Członka Wspierającego;
3. Członka Honorowego.

§ 11.
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia z mocy prawa są jego założyciele jak również każda osoba fizyczna bez względu na narodowość, wyznanie, pleć, obywatelstwo i niepozbawiona praw publicznych.
Złoży deklarację członkowską i inne dokumenty przewidziane statutową procedurą przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia, opłaci wymagane wpisowe oraz składkę członkowską.
Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Stowarzyszenia po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Członkostwo Stowarzyszenia uzyskuje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowanej zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12.
Członkiem Wspierającymi Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczne i prawna bądź instytucja, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych.
1. Status Członka Wspierającego Stowarzyszenia uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz w następstwie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji
2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia Członkowie Wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia i zawierają w treści oświadczenia wyrażającego zgodę na przyjęcie statusu Członka Wspierającego Stowarzyszenia.
3. Członkowie Wspierający korzystają z praw przysługujących Członkom Zwyczajnym wymienionym w § 14 ust. 1. pkt 2 – 4 oraz są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Członek wspierający ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
5. Do utraty Członkostwa Wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy § 15

§ 13.
Członkami Honorowymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które swoim działaniem przyczyniły się do powstania lub dynamicznego rozwoju Stowarzyszenia, bądź wydatnie wspierają jego działanie na forum regionu, kraju lub zagranicy.
1. Status Członka Honorowego jest nadawany Kandydatowi na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej po rozpatrzeniu pisemnie uzasadnionego wniosku Członka Zarządu, bądź wniosku Członka Stowarzyszenia zgłoszonego na Walnym Zebraniu Członków.
2. Członek Honorowy Stowarzyszenia ma prawo brać udział w społecznym życiu Stowarzyszenia, a w szczególności ma prawo określone w § 14 ust 1. pkt 2 – 4, co nie wyklucza uprawnienia opisanego w § 14 ust. 1. pkt 1 w przypadku niezależnego posiadania statusu Członka Zwyczajnego.
3. Członek Honorowy posiada przywilej brania czynnego udziału we wszystkich działaniach   i inicjatywach Stowarzyszenia, jest zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat, jak też opłacania składek członkowskich.
4.Członek honorowy ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
2) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14.
Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia.
1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w społecznym życiu Stowarzyszenia, a w szczególności ma prawo:
1) Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie Członków,
2) Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących zasad i celów funkcjonowania Stowarzyszenia,
3) Korzystać z rekomendacji, gwarancji, opieki i wsparcia Stowarzyszenia w swojej działalności zgodnej z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków
4) Posiadać legitymacje Stowarzyszenia i posługiwać się w ramach działalności członkowskiej jego odznakami i symbolami.
2. Członkowie Zwyczajnymi Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) Prezentowaną postawą i działaniami przynosić chlubę Stowarzyszeniu i przyczyniać się do wzrostu jego roli oraz znaczenia w społeczeństwie,
2) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia i jego Członków,
3) Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia oraz popierać, realizować i propagować cele Stowarzyszenia, w tym szczególnie zabiegać o pozytywną opinię społeczną i tworzenie odpowiedniego klimatu dla skutecznej realizacji statutowej działalności Stowarzyszenia,
4) Przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia statutu oraz uchwał statutowych władz Stowarzyszenia i wydanych przez nie innych przepisów                  i regulaminów,
5) Regularnie opłacać składki członkowskie,
6) Dbać o mienie należące do Stowarzyszenia, bądź jemu udostępnione.

§ 15.
Utrata Członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez skreślenie w drodze uchwały Zarządu z listy członków w przypadkach:
1. Złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji.
2. Wykluczenia przez Zarząd z następujących przyczyn:
1) Prowadzenie działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami statutowych władz Stowarzyszenia i wydanymi przez nie przepisami i regulaminami,
2) Rażące zaniedbywanie obowiązków członkowskich w tym w szczególności zaleganie        z opłatą składki członkowskiej przez trzy miesiące,
3) Na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt 1 i 2,
4) Utrata praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
5) Skazania prawomocnym wyrokiem na bezwzględną karę pozbawienia wolności za przestępstwo kryminalne,
6)  Utrata osobowości prawnej przez osoby prawne
3. Śmierci Członka Stowarzyszenia.
4. Członkostwo w Stowarzyszeniu ulega automatycznemu zawieszeniu na czas trwania tymczasowego aresztowania.
5. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminów oraz Uchwał i Zarządzeń władz Stowarzyszenia, naruszanie współżycia społecznego, działanie na szkodę Stowarzyszenia, stanowi przewinienia członkowskie.
6. Wobec osób popełniających przewinienie członkowskie, Zarząd Stowarzyszenia podejmując uchwałę może zastosować następujące kary organizacyjne:
1) upomnienie
2) naganę
3) zawieszenie w prawach członka na czas określony
4) zakaz pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia na czas określony
Członkom Stowarzyszenia, wobec których zastosowano kare organizacyjną, przysługuje prawo odwołania się do Zarządu  w terminie 14 dni, licząc od daty ich powiadomienia.
Zarząd Stowarzyszenia, do którego zwrócono się z odwołaniem, jest zobowiązany rozpatrzyć sprawę na najbliższym swoim posiedzeniu.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków osobie zainteresowanej przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków, składane poprzez Zarząd Stowarzyszenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna

§ 17.
Kadencja władz z wyboru Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 18.
1. Decyzje organów Stowarzyszenia mogą mieć formę:
1) Uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) Uchwał Zarządu,
2) Uchwał Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 19.
Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków (Walne Zebranie) – WZC (WZ), jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej jeden raz w roku, natomiast częściej w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek:
1) Co najmniej ¼ Członków Stowarzyszenia,
2) Komisji Rewizyjnej.
3. Zwołując Walne Zebranie Członków Zarząd Stowarzyszenia:
1) Powiadamia o terminie, miejscu oraz propozycji porządku obrad wszystkich Członków listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób (elektronicznie), co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad,
4. Dla zachowania ważności obrad Walnego Zebrania Członków winna uczestniczyć w nim, co najmniej połowa Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia pół godziny później może skutecznie obradować bez względu na liczbę jego uczestników.
5. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczy osobiście każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym – Członkowie Honorowi, Wspierający                     i zaproszeni goście. Każdy Członek zwyczajny posiada jeden ważny głos.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Uchwalanie programu działań Stowarzyszenia,
2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) Uchwalanie regulaminów; obrad Walnego Zebrania Członków, zasad i trybu pracy Zarządu i  Komisji Rewizyjnej,
4) Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
5) Powoływanie i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym lub po podjęciu uchwały przez WZC      w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
6) Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
7) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub o przystąpieniu do innych organizacji,
8) Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia,
9) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków Stowarzyszenia,
10) Decydowanie w sprawie wzorów i sposobów użycia odznak, godła, flagi i pieczęci na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd.
7. WZC zatwierdza sprawozdanie finansowe i merytoryczne przygotowane i podpisane przez Zarząd Stowarzyszenia oraz dokonuje wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów Członków obecnych.

§ 20.
Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd składa się z 5 do 9 Członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika                       i w pozostałej do liczby pełnego składu – Członków Zarządu.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu w trakcie trwania obrad Walnego Zebrania Członków bezpośrednio po wyborach i wyłania ze swego składu Wiceprezesa lub Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
1) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, również poprzez powoływanie stałych lub czasowych zespołów problemowych oraz koordynowanie i kontrolę ich działań,
2) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
4) Realizacja celów Stowarzyszenia,
5) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia: nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia
6) Planowanie, organizowanie i prowadzenie gospodarki finansowej
7) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie na jego rzecz,
8) Uchwalenie wysokości składek członkowskich i zasad ich regulowania oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9) Decydowanie o zwolnieniu od uiszczania składek członkowskich i wpisowego,
10) Rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność organów Stowarzyszenia,
11) Przyjmowanie nowych członków i podejmowanie uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12) Powoływanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
13) Uchwalanie lub zatwierdzanie regulaminów i innych przepisów niezbędnych dla prawidłowej działalności Stowarzyszenia oraz kontrola ich przestrzegania, ustalanie budżetu, preliminarzy, planu finansowego oraz przyjmowanie sprawozdań i ich wykonanie,
14) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków – WZC,
15) Składanie wyjaśnień na żądanie Komisji Rewizyjnej w sprawach objętych prowadzoną kontrolą,
16) Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
17) Powoływanie i odwoływanie oraz uchwalanie zasad funkcjonowania i regulaminu Biura Stowarzyszenia, które jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia,
18) Organizowanie lub powierzanie członkom organizacji przedsięwzięć sportowych lub innych inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie,
19) Przyjmowanie darowizn i zapisów,
20) Udzielanie pełnomocnictw,
21) Zatrudnianie pracowników,
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
1) Śmierci,
2) Przyjęcia pisemnej rezygnacji przez Walne Zebranie Członków,
3) Odwołania dokonanego przez Walne Zebranie Członków,
4) Wykluczenia ze Stowarzyszenia.
7.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Decyzje zapadają za pomocą uchwal zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: Członkowie Honorowi, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego Członek Komisji Rewizyjnej, Szefowie zespołów problemowych oraz zaproszeni goście.

§ 21.
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 Członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu w trakcie trwania obrad Walnego Zebranie Członków bezpośrednio po wyborach i wyłania ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działań,
2) Korzystania z prawa skutecznego żądania wyjaśnień od Zarządu w sprawach objętych kontrolą oraz występowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi    z ustaleń kontroli,
3) Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych,
4) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
5) Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
6) Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
7) Wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
8) Korzystanie z prawa udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz pozostałych organów Stowarzyszenia poprzez osobę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub upoważnionego przez niego Członka Komisji Rewizyjnej.
5. Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 6
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż razy w roku zgodnie z przyjętym przez Komisję Rewizyjną Regulaminem. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub z braku inicjatywy Przewodniczącego większość  składu Komisji .

§ 22.
1. W przypadku zmniejszenia się składu poszczególnych organów władzy Stowarzyszenia wymienionych w § 20 i § 21 Statutu w czasie trwania kadencji, może nastąpić uzupełnienie osobowe jednak nie więcej niż 1/2 składu danego organu.
2. Uzupełnienia dokonuje organ, którego skład uległ zmniejszeniu na wniosek Prezesa bądź Przewodniczącego lub Członka organu, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 23.
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodną                        z obowiązującymi przepisami
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, członkostwa wspierającego, udziałów, lokat, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dotacji na zadanie zlecone wg zasad określonych w oddzielnych przepisach, ofiarności publicznej, ze sponsoringu oraz innych wpływów wynikających z działalności statutowej.
3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpływy gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na to konto.
4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie; Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu oraz Skarbnik.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 24
1. Zasady i tryb pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także podział zadań pomiędzy członków, określają regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Członków. W przypadku braku regulaminów uchwalonych przez WZC, Zarząd lub Komisja Rewizyjna uchwalają tymczasowe regulaminy swojej działalności, które obowiązują do czasu najbliższego WZC.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. Zmiana Statutu, odwołanie Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności ponad połowy Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy Członków nie obowiązuje.
5. Oświadczenia członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przechowywane  są w dokumentach Stowarzyszenia.

§ 25.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.